Saturday, 29 October 2011

4.nädal

Tegelesin IKT testi andmete jaoks tabeli taasloomisega (kuna algne tabel tehniliste viperuste tõttu kadus). Jõudsin sisse kanda maili saatmist puudutava info ja teha kõigist mailidest print screeni pildid, et andmed korrektselt talletada.
Edasi on vaja kanda sisse testitulemused ja teha ära test veel nende klassidega, mis tegemata.
Selle testi tegemine, kokkuvõtete tegemine on väga ajamahukas, aga huvitav töö. Päris huvitav on näha, milleks ja kui palju lapsed arvuteid kasutavad. Oskuste kohta saab täpsemalt arvamust avaldada, kui need andmed on ka sissekantud ja kokkuvõetud ning analüüsitud. Tuleb veel palju vaeva näha!


Tuesday, 25 October 2011

4.nädala algus

Mõistekaart sai valmis. Tegin taristu ülevaate kasutades programmi FreeMind. Ma polnud seda programmi enne kasutanud, aga visuaalselt tundus see olevat antud ülesande täitmiseks parem, kui juba varem tuttavad programmid.
Andmed sain GAGi haridustehnoloogilt ja pärast programmiga tutvumist sain mõistekaardile kõik olulise mahutatud.

Monday, 24 October 2011

3.nädal

Mitu pikka päeva käisin GAGis IKT tasemeteste tegemas. Testi käisid tegemas 4.b, 5.klassid, 6.a ja 6.c klass. Uue veerandi algul teevad testi ära veel 4.a ja 6.b klass.
Õpilased pidid töötlema Wordi-teksti ja saatma maili. Testi käigus torkas silma, et matemaatika-muusikaklassid said üldiselt paremini hakkama (neil on ka kord nädalas tunniplaani järgi tund arvutiklassis) ja ka 6.a klass, mis on oma algklassiõpetajaga päris palju ainetunde teinud arvutiklassis. Täpsem analüüs tuleb muidugi siis, kui kõik on testitud ja kokkuvõtted tehtud.
Märkasin ka seda, et tekstitöötlus vajab veel õppimist: seega tuleb selles osas ka õpetajatel veel tööd teha. Kuna GAGis arvutiõpetust eraldi pole, siis on mõtlemisekoht, kuidas seda teha.

Tegin Exceliga tabeli, kuhu testi tulemused kirja panna. Töötasin välja ka hindamisjuhendi. Kokku saavad testitavad max 20 punkti, iga osaoskuse eest vastavalt siis 1-4 punkti. Olles tabeli valmis saanud ja suure hulga andmeid ka sinna sisestanud, käis salvestamisel korraga pauk ja minu mälupulk koos tehtud tööga lakkas toimimast! See tähendas, et pidin kogu selle päeva töö uuesti tegema. Õnneks olid andmed veel postkastis ja serveris olemas!

GAGi IKT taristu kohta teen 4.nädalal valmis mõistekaardi. Andmed on juba kogutud ja neile on vaja anda ülevaatlikum ja visuaalselt kenam vorm.

E-kursus edeneb omasoodu. Õppuritest pooled on edukalt kõik etteantud ülesanded sooritanud ja tagasisideleht annab teada, et kursus meeldib. Tehnilisi probleeme sel nädalal ei ilmnenud. Kuna pooltel kursuslastel on asju tegemata, siis püüan neid selleks motiveerida julgustades ja innustades. Loodan, et koolivaheajal saavad nad oma tööd valmis, sest ilmselt oli veerandilõpp nii pingeline, et aega e-kursuseks nappis.

Ise tunnen, et praktika käib täie hooga, aga oma enesetunne on veel veidi hõre. Kuna minu haridustehnoloogiline kogemus on napp ja praktikal on terve rodu tegevusi, mille osas ma veel end kindlalt ei tunne, siis on vaja pidevalt õppida ja uurida. Loodan, et praktika lõpuks on minu visioon haridustehnoloogia osast minu edaspidises elus ka juba oluliselt selgem.


Monday, 17 October 2011

3.nädala algus

Scratch´i koolituse 1.osa on läbitud ja oskusi meeldetuletatud. Paika sai pandud, et teeme töölehed, mida saab kasutada 4.klassist alates. Minu esmane ülesanne on luua keskkond, kuhu töölehed üles panna ja siis ka esimesed töölehed sinna luua. Plaan on teha töölehed weebly.com keskkonda. Kuna ma seda ise veel töös kasutanud pole, siis on siin taas vaja end harida ja siis toimetada.
Homme algab testimine.
Ja veel on selle ja järgmise nädala jooksul plaanis ära teha GAGi taristu analüüs.

2.nädal

Selle nädala märksõna on minu jaoks IKT-alaste oskuste testi loomine. Kuna samasisuline test on ka gümnaasiumile, siis püüdsin koostöös Ingridiga luua sarnase struktuuri, aga loomulikult sihtrühmale sobiva sisuga testi. Mahult sai test lühem ja sisaldab tekstitöötlemisoskusi ja kirjasaatmist. Esialgu tegin ka testiosa esitluse tegemise ja Exceli tabelitöötluse kohta, aga ajapiirangu tõttu jäid need ära. Samas võivad huvitatud õpetajad nende abil ise oma lapsi testida. Töö on ju tehtud! Kuna ma pole sedalaadi asju varem teinud, siis nõudis see minult päris palju aega, mõtlemist ja katsetamist. Aga järgmisel korral saan sedalaadi tegevusega juba ilmselt palju paremini hakkama!


Juhend
I osa
1.     Avage dokument  kool.doc .
2.     Salvestage dokument oma dokumentidesse nimega  gag380.doc .
3.     Määrake lehekülje veeristeks paremalt, vasakult, alt ja ülevalt 2,5 (Normal).
4.     Muutke kogu teksti font Times New Romaniks, suurusega 14 pt.
5.     Määrake reavaheks 1,5.
6.     Joondage esimene  rida keskele ja muutke rasvaseks.
7.     Rakendage ülejäänud tekstile vasakjoondus.
8.     Muutke teksti  Gustav Adolfi Gümnaasiumi 380. aastapäeva sündmused  font tumesiniseks ja tõmmake sellele joon alla.
9.     Moodustage aastapäeva sündmustest  täpploend.
10.                       Otsige internetist kooli asutaja pilt.
11.                       Lisage kooli asutaja pilt teksti alla.
12.                       Lisage pildi alla viide.
13.                       Valige üks joonistusprogramm ja joonistage kooli sünnipäevaks  lillekimp. Salvestage pilt.
14.                       Lisage pilt dokumendile.
15.                       Salvestage dokument.

II osa
1.     Saatke aadressile kristi.rahn@gag.ee  e-kiri. Koopia kirjast saatke aadressile  ingrid.maadvere@gag.ee  .
2.     Kirjutage, mida tavaliselt arvutiga teete. Kui kaua olete päevas arvutis? Mida teete internetis? Milliseid lehekülgi külastate? Mõtle ka kirja vormistamisele (milline on algus, milline lõpp).

Esialgu olid ka allolevad osad.

MS PowerPoint
 1. Avage programm MS PowerPoint.
 2. Salvestage esitlus nimega gag.ppt oma dokumentidesse.
 3. Esimesele slaidile kirjutage Gustav Adolfi Gümnaasium, oma nimi ja käesolev aasta.
 4. Lisage slaid loeteluga. Pealkirjaks Huvialaringid põhikoolile.
 5. Otsige kooli kodulehelt üles põhikoolile mõeldud huvialaringid ning kopeerige esitlusse. Kasutage täpploendit.
 6. Lisage tühi slaid.
 7. Otsige Internetist Gustav Adolfi Gümnaasiumi pilt ning lisage see tühjale slaidile.
 8. Pildi alla kopeerige aadress, kust pildi leidsite. Lingi suurus 9 pt.
 9. Lisage pealkirjaslaid ja kirjutage sinna Tänan!
 10. Tõstke GAG pildiga slaid teiseks.
 11. Salvestage dokument.

MS Excel
 1. Avage dokument  õpilastearvud.doc
 2. Salvestage fail oma dokumentidesse.
 3. Sorteerige klassid  kasvavas järjekorras.
 4. Kirjutage lahtrisse 8A kokku.
 5. Arvutage lahtrisse 8B õpilaste arv.
 6. Lisage tulpdiagramm, mis näitab õpilaste arvu klassiti.
 7. Tulpdiagrammi pealkirjaks pange 2.kooliastme õpilased.
 8. Salvestage dokument.


 Kuna alustasin esmakordselt iseseisvalt e-kursusega "MP3 koolielus", siis palju toimetamist oli ka sellega. Pidin kursuslaste töid üle vaatama, neid julgustama ja abistama. Ja kuna tekkis mitmeid probleeme, siis kohati ka ise lahendusi internetiavarustets ja haridustehnoloogidest sõpradelt otsima. Hea on tõdeda, et probleemid leidsid lahenduse. Eile õhtul uut nädalat toimetades selgus, et õpitav veebikeskkond on oma välimust ja pisut ka sisu muutnud ning brauserite suhtes tujukaks läinud! Jälle mitu tundi otsimist, vaatamist ja muutmist!

Raskeks, aga ka põnevaks teeb see muidugi töö! Uuel nädalal alustan kõigepealt ise Scratchi meeldetuletamisega ja IKT-testide läbiviimisegaGAGi 2.kooliastmes. Ajakava on paigas.

Tuesday, 4 October 2011

Praktika eesmärgid


Praktika eesmärgid:

Õppedisaini loomine

Luua koostöös haridustehnoloogi, algõpetuse ja matemaatikaõpetajatega programeerimisprogrammi Scratch kohta õppematerjal, mis on mõeldud kasutamiseks 2.kooliastmes.
Algõpetuse õpetajatele koolituse materjalide loomine.
Luua 2.kooliastmele arvutialaste oskuste väljaselgitamiseks testid.

Nõustamine


Nõustada algõpetuse õpetajaid arvutialaselt. Teha neile koolitus, mille käigus nende arvutialaseid oskusi parendada.
Läbi viia portaalis Koolielu e-kursus "MP3 koolielus". Kuna see on mulle uus haridustehnoloogiline kogemus, siis soovin seda enda jaoks analüüsida.

Taristu analüüs


Hinnata GAGi infrastruktuuri ja analüüsida selle seisukorda. Lisaks sellele uurida 2.kooliastme õpilaste arvutialaseid pädevusi. 

Eesmärke on palju, aga olles ise ühelt poolt juba algõpetuse õppetooli arvutialaste tegevustega mitmed aastad seotud olnud, teiselt poolt aga haridustehnoloogilisel arenguteel üsna algul, siis ongi praktikaga seotud mitmed ja erinevad tegevused. Soovin proovida erinevaid ja kooli seisukohalt vajalikke tegevusi ning seeläbi areneda: see ongi ju praktika peaeesmärk. 

Mis mind ees ootab?


Praktika tegevused ja aruandlus

Praktika blogi
 • Üliõpilane peab praktika vältel blogi, ta võib selleks kasutada olemasolevat blogi, mida on kasutanud ka teistes ainetes või luua uus praktika blogi.
 • Üliõpilane reflekteerib blogis jooksvalt oma tegevuste üle praktika käigus. Sissekandeid tehakse vähemalt korda nädalas ning postitus sisaldab praktika jooksul sooritatud ülesandeid (õppedisaini loomine, nõustamine ning taristu analüüs), nende kirjeldust ja analüüsi ning ka oma praktikategevuste ja oma arengu analüüsi.
 • Praktika alguses kirjutab üliõpilane sissekande, milles defineerib oma praktika eesmärgid ja ootused ning lisab praktikakoha tutvustuse ning koha valiku põhjenduse.
 • Hiljemalt praktika esimese nädala jooksul esitatakse blogis praktika kinnitatud aja- ja tegevuskava.
 • Blogis esitatakse ka praktika aruanne koos loodud õppedisainiga.
Praktikaülesanded:
Õppedisaini loomine
Õppedisaini olemusest saite ülevaate kursusel Õppedisaini alused (IFI7051). Praktika peamine eesmärk on koostöös organisatsiooni haridustehnoloogi või mõne muu kolleegiga õppedisaini loomine ja selle protsessi üle reflekteerimine. Õppedisain praktika kontekstis võib olla e-kursus, kogukond, õpikeskkond, õppematerjalide kollektsioon, õpiobjektid jpt. Kindlasti peab sündima õppedisain koostööna ning nii reflektsioonides, aruandes kui esitlusel peab välja tulema, kuidas koostöö aset leidis. Praktika osana võib toimuda ka õppedisaini rakendamine haridusasutuses. Me ootame, et praktikal loodud õppedisain moodustab osa üliõpilaste magistritööst, seda hindavad ka praktika lõpus magistritööde juhendajad.
Nõustamine
Praktika jooksul peab üliõpilane nõustama kolleege haridustehnoloogilistes küsimustes. Selleks võib olla õpiobjekti loomine, õpikeskkonna kasutamine, õppematerjali disainimine, erinevate vahendite kasutamine, arvutite haldamine jpt. Nõustamise protsessi kirjeldus, analüüs ning enesehinnang tuleb esitada blogis.
Taristu analüüs
Praktikal peaks üliõpilane hindama praktikakoha taristut (infrastruktuuri) ning esitama selle kohta analüüsi oma blogis.
Praktika aruanne
 • Jooksvalt esitatud praktika sissekannetest koostab üliõpilane praktikaaruande, mis sisaldab eneseanalüüsi - üliõpilane valib blogist ja analüüsib enim õnnestunuid ja ebaõnnestunuid tegevused praktika jooksul ning lisab eneseanalüüsi
 • Praktika aruanne sisaldab ka viidet praktilisele tegevusele – õppedisaini loomisele koos reflektsiooni ning eneseanalüüsiga
 • Aruanne esitatakse kui blogi sissekanne praktika lõpus ning mis sisaldab viiteid praktikajuhendaja ning kaasõpilase hinnangutele
Praktika blogis peavad olema kõik ülesanded ning aruanne esitatud hiljemalt 13. jaanuar 2012.

Monday, 3 October 2011

Algus

Selle blogi kaudu avan mina oma mõtted ja teod, mis on haridustehnoloogilise praktikaga seotud.